Regulamin konkursu "Mocarze HiperAutomatyzacji"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „MOCARZE HIPERAUTOMATYZACJI 2022” zwanego dalej „Konkursem” jest Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 105a/3, 90-145, zwana dalej „Organizatorem”. Konkurs organizowany jest jako część projektu badawczego realizowanego przez Organizatora dotyczącego asymilacji innowacji cyfrowych.
 2. Celem głównym Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najskuteczniejszych wdrożeń z zakresu hiperautomatyzacji, których efektywność jest mierzona poprzez porównanie celów biznesowych postawionych przed wdrożeniem z wynikami uzyskanymi po jego przeprowadzeniu.
 3. Konkurs rozgrywany jest w 6 kategoriach konkursowych, zwanych dalej „Kategoriami”:
  1. Zrobotyzowana automatyzacja procesów / robotyzacja procesów (automatyzacja z wykorzystaniem robotów programowych budowanych w narzędziach RPA / RDA i opcjonalnie mechanizmów związanych (np. OCR, usługi kognitywne) - małe i średnie organizacje (do 250 zatrudnionych osób),
  2. Inteligenci asystenci (automatyzacja z wykorzystaniem chatbotów i voicebotów) - małe i średnie organizacje (do 250 zatrudnionych osób),
  3. Aplikacje zbudowane w technologii LowCode lub NoCode - małe i średnie organizacje (do 250 zatrudnionych osób),
  4. Zrobotyzowana automatyzacja procesów / robotyzacja procesów (automatyzacja z wykorzystaniem robotów programowych budowanych w narzędziach RPA/RDA i opcjonalnie mechanizmów związanych (np. OCR, usługi kognitywne) - duże organizacje (powyżej 250 zatrudnionych osób),
  5. Inteligenci asystenci (automatyzacja z wykorzystaniem chatbotów i voicebotów) - duże organizacje (powyżej 250 zatrudnionych osób),
  6. Aplikacje zbudowane w technologii LowCode lub NoCode - duże organizacje (powyżej 250 zatrudnionych osób).
 4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wdrożenia, kwalifikujące się do jednej z Kategorii, które były realizowane na terytorium Polski w okresie do 31 grudnia 2021 roku, zwane dalej „Wdrożeniami”. Wdrożenie może być zrealizowane siłami wewnętrznymi organizacji, której je zastosowała lub przez dostawcę zewnętrznego (firmę doradczą/IT) na rzecz danej organizacji.

II. UCZESTNICY I ZGŁOSZENIE WDROŻENIA

5. W Konkursie może wziąć organizacja, która przeprowadziła Wdrożenie w co najmniej jednej z Kategorii, w terminie określonym w pkt 4 lub, za pisemną zgodą tej organizacji, dostawca zewnętrzny, który je zrealizował.
6. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a. zgłoszenie Wdrożenia przez podmiot wskazany w pkt 5, za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej (dla firmy - użytkownika końcowego) do dnia 28 lutego 2022 r. 
b. zgłoszenie Wdrożenia przez podmiot wskazany w pkt 5, za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej dla firmy doaradczej / IT) do dnia 28 lutego 2022 r. 
c. prawidłowe i kompletne wypełnienie wszystkich pól formularza, o którym mowa w pkt 6 lit. a lub b.
7. Zgłoszenie Wdrożenia może nastąpić tylko w jednej z w/w kategorii wymienionych w pkt 3.
8. Z chwilą dokonania zgłoszenia podmiot określony w pkt 5 staje się uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”.
9. Z zastrzeżeniem pkt 10, po dokonaniu zgłoszenia Wdrożenia Uczestnik nie może dokonywać w zgłoszeniu zmian lub uzupełnień.
10. W terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia Wdrożenia, Organizator prześle Uczestnikowi informację o zakwalifikowaniu Wdrożenia do Konkursu lub o stwierdzonych brakach formalnych zgłoszenia, które Uczestnik może uzupełnić w terminie 48 godzin od otrzymania powiadomienia.

III. JURY

11. Ocena zgłoszonych Wdrożeń zostanie dokonana w terminie 7 marca 2022 r. - 14 marca 2022 r. przez Jury powołane przez Organizatora, zwane dalej „Jury”.
12. Skład Jury jest jawny i i jest udostępniony na stronie internetowej Konkursu:
a. prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak
b. dr Tomasz Kulisiewicz
c. Piotr Mieczkowski
13. Członkowie Jury dokonają oceny zgłoszonych Wdrożeń w oparciu o poniższe kryteria:
a. Ambitność przyjętych celów Wdrożenia;
b. Zakres (skalę) Wdrożenia;
c. Innowacyjność zastosowanych rozwiązań podczas Wdrożenia (w szczególności łączenie różnych technologii do automatyzacji);
d. Uzyskane ws. zakładane rezultaty z przeprowadzonego Wdrożenia;
e. Specyfikę wynikającą z wielkości organizacji.
14. Każdy z członków Jury ma do dyspozycji 100 punktów, które rozdziela na Wdrożenia zgłoszone w poszczególnych Kategoriach, w oparciu o kryteria określone w pkt 13.
15. Oceny dokonane przez członków Jury są poufne. Jury nie ma obowiązku uzasadniania swoich wyborów i ocen.

IV. NAGRODY

16. Na podstawie przydzielonych przez członków Jury punktów, w poszczególnych Kategoriach tworzony jest ranking Wdrożeń.
17. Wdrożenia, które otrzymają w każdej z Kategorii największą liczbę punktów otrzymają tytuł „Mocarz HiperAutomatyzacji - nagroda główna (I miejsce)”.
18. Wdrożenia, które otrzymają w każdej z kategorii drugą co do wielkości liczbę punktów otrzymają tytuł „Mocarz HiperAutomatyzacji - nagroda (II miejsce)”.
19. W przypadku otrzymania przez Wdrożenia takiej samej liczby punktów w danej Kategorii, nagrody zostaną przyznane ex aequo.
20. Członkowie Jury mają możliwość nieprzyznawania nagrody lub wyróżnienia w dowolnej Kategorii, jeżeli uznają, że zgłoszone Wdrożenia nie są w pełni zgodne z celem głównym Konkursu.
21. Członkowie Jury mają możliwość przyznania Wyróżnienia lub Nagrody Specjalnej dla dowolnego Wdrożenia, przy czym wymaga to uzasadnienia, które musi zostać przedstawione do publicznej wiadomości.
22. Uczestnicy Konkursu, którzy otrzymali nagrody konkursowe, zwani są dalej „Laureatami”.
23. O przyznanych nagrodach Organizator poinformuje podczas 5 ogólnopolskiej edycji konferencji HiperAutomatyzacja, która będzie miała miejsce w dniu 23 marca 2022 r.
24. Po ogłoszeniu wyników Konkursu, przedstawiciele Laureatów zostaną poproszeni o przygotowanie kilkuminutowej wypowiedzi do wykorzystania w mediach społecznościowych (techniczne aspekty przygotowania tego nagrania zapewnia Organizator).

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

25. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu Wdrożenia jest Organizator. 
26. Uczestnicy poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych określonych w pkt 25 w celu wykonania przez niego obowiązków określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności na podanie do publicznej wiadomości Laureatów Konkursu. 
27. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Uczestnikowi udział w Konkursie. Dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora do upływu przedawnienia roszczeń związanych z organizacją Konkursu.
28. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza prawo.

VI. POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

29. Uczestnik dokonując zgłoszenia Wdrożenia w Konkursie potwierdza, że:
a. stworzenie, rozpowszechnianie i korzystanie z informacji zawartych w zgłoszeniu Wdrożenia nie narusza przepisów prawa, dobrych obyczajów ani praw osób trzecich, w szczególności tajemnicy przedsiębiorstwa,
b. udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z danych zawartych w zgłoszeniu Wdrożenia na poniższych polach eksploatacji: wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, z prawem udzielania na ww. polach eksploatacji dalszych licencji.
30. Laureat wyraża zgodę na podanie jego danych do wiadomości publicznej oraz udziela zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku jego przedstawiciela zawartego w wypowiedzi, o której mowa w pkt 24 dla potrzeb jej umieszczenia w mediach społecznościowych.
31. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sobczak@robonomika.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od ich złożenia.
32. Przyznane nagrody mają charakter niemajątkowy i nie podlegają wymianie na jakiekolwiek produkty, ani na ekwiwalent pieniężny.
33. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.